Skip to main content
Outdated Browser

For the best experience using our website, we recommend upgrading your browser to a newer version or switching to a supported browser.

More Information

Poetry

A Wish

By Christopher Whyte
Translated from Scottish Gaelic by the author

I’d like to make pictures
instead of poems.

That way
each one would have its tale
of sales and robberies
of rooms where it had hung
of women and dear friends
who got it as a gift.

They would have to be insured
carefully packed and transported
in lorries and in trains
and a hundred years from now
somebody could restore them
because each color would have its own way
of changing and decomposing
just as pebbles and plants
will change the taste and color
of a mountain pool across the centuries.

They would get lost and damaged
stubborn people would refuse to sell them
cracks in the canvas would cause concern
and experts would hunt without success
for the most precious one of all
hanging unknown
in the darkness of a warm
quiet home, where each evening
a woman closed the curtains
and sat long before a lively fire
with a book in her hands.

They would have none
of the tiresome repetitiveness of printing.
They’d only come together
in ephemeral exhibitions
spilling over from room to room
mixing with other painters’ paintings
while spectators came and went
or escaped to the café for half an hour.

And when the museum had closed
in the shadows of the echoing rooms
they’d converse secretly
like members of a scattered family
who only rarely come together
for funerals or weddings or christenings.

English Scottish Gaelic (Original)

I’d like to make pictures
instead of poems.

That way
each one would have its tale
of sales and robberies
of rooms where it had hung
of women and dear friends
who got it as a gift.

They would have to be insured
carefully packed and transported
in lorries and in trains
and a hundred years from now
somebody could restore them
because each color would have its own way
of changing and decomposing
just as pebbles and plants
will change the taste and color
of a mountain pool across the centuries.

They would get lost and damaged
stubborn people would refuse to sell them
cracks in the canvas would cause concern
and experts would hunt without success
for the most precious one of all
hanging unknown
in the darkness of a warm
quiet home, where each evening
a woman closed the curtains
and sat long before a lively fire
with a book in her hands.

They would have none
of the tiresome repetitiveness of printing.
They’d only come together
in ephemeral exhibitions
spilling over from room to room
mixing with other painters’ paintings
while spectators came and went
or escaped to the café for half an hour.

And when the museum had closed
in the shadows of the echoing rooms
they’d converse secretly
like members of a scattered family
who only rarely come together
for funerals or weddings or christenings.

Miann

Bu chaomh leam dealbhan a dhèanamh
an àite dhàintean.

Mar sin
bhitheadh sgialachd aig gach fear dhiubh
air malairtean is mèirlean
air seœmraichean san deach a chrochadh
air boirionnaich no dlùth-chàirdean
a thugadh e dhaibh mar ghibht.

Dh’fheumte urras fhaighinn orra
am pasgadh gu cùramach is an giùlan
air làraidhean is trèanaichean, is dh’fhaodadh
cuideigin an leasachadh ceud bliadhna air thoiseach
oir bhitheadh a dhœigh fhèin aig gach dath
air atharrachadh is lobhadh
dìreach mar a bhitheas
na lusan is na dèideagan
ag atharrachadh blas is aogas
pollag an aonaich bho linn gu linn.

Rachadh an call is am bristeadh
bhitheadh iomagain ann air sgàineadh a’ chanabhais
dhiùltadh duine rag an reic
agus bhitheadh luchd-teœma a’ sireadh gun èifeachd
an fhir a bu phrìseile
is e gun fhios
a’ crochadh an dachaigh thosdaich, bhlàith
is dhuirch, is boirionnach gach feasgar
a’ dùnadh nan cùirtean, is i na suidhe
ro fhada ro theine beœthail
le leabhar na làmhan.

Cha bhiodh aca
ath-aithriseachd sgìtheil clœ-bhualaidh.
Cha rachadh an cruinneachadh
ach an neo-bunailteachd nan taisbeanadh
is iadsan a’ taomadh
bho sheœmar gu seœmar, coimeasgte
le dealbhan ùghdairean eile.
Bhitheadh an luchd-thadhail a’ tighinn is a’ tilleadh
is a’ teicheadh don chafaidh airson leth-uair de thìde.

Agus an dèidh dùnadh an taigh-tasgaidh
ann an dubharachd nan seœmraichean ath-fhuaimhneach
bhitheadh aca an cœmhradh dìomhair
a tha aig buill teaghlaich sgaraichte
nach tèid an tionail ach gu tearc
aig tœrraidhean is baistidhean is bainnsean.

Read Next